24
Jul

آقای دهقانی

در آژانس مسافرتی جنوب شرق کرمان سامانه میم بیش از ۲۵۰۰۰ عضو فعال داره. این سامانه تاثیرات بسیاری در روند کاری آژانس جنوب شرق داشته و با ایجاد ارتباط بین مدیران و همکاران مجموعه و در مرحله بعد ایجاد ارتباط مجموعه با مشتریان فعال و وفادار باعث تسهیل امور در این مجموعه شده.